OLSZTYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Pragniemy poinformować wszystkich Zainteresowanych, że w terminie od 04.09.2023 roku do 20.09.2023 roku będzie prowadzony nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, budowanego w ramach inwestycji realizowanej przez Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olsztynie przy udziale Gminy Olsztyn.  Spółka OTBS rozpoczęła budowę trzech mieszkalnych budynków wielorodzinnych przy ulicy Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie, w których będą znajdowały się 44 mieszkania. Planowany termin oddania budynków do użytkowania to IV kwartał 2024 roku.

Charakterystyka inwestycji

W ramach inwestycji powstaną  44 mieszkania o powierzchni od 32 m2 do 56 m2 wraz z komórkami lokatorskimi na poziomie piwnic. Lokale mieszkalne będą wykończone pod klucz. Każde mieszkanie będzie wyposażone w loggie. Na podłogach w pokojach znajdą się panele podłogowe, w aneksach kuchennych, kuchniach, łazienkach i w przedpokojach - gres. Ściany w pokojach, kuchniach, aneksach i przedpokojach wykończone i pomalowane na biało, w łazienkach płytki ścienne do wysokości min. 2m. Łazienka wyposażona w biały montaż. W kuchni zapewnia się zlewozmywak oraz czteropalnikową kuchenkę elektryczną.

Kiedy i gdzie składać wnioski

Wnioski osób zainteresowanych najmem lokalu będą przyjmowane w terminie od 04.09.2023 roku do 20.09.2023 roku. Wniosek należy złożyć osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika w biurze OTBS Sp. z o.o. w Olsztynie przy ulicy Grunwaldzka 21A, w godzinach 8.00 - 14.00, sala konferencyjna (niski parter).
Nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, budowanego w ramach tej inwestycji odbędzie się zgodnie z Zasadami przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej, w nowych lokalach mieszkalnych przy ulicy Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie, w ramach programu dopłaty do czynszu ,,Mieszkanie na Start’’ w Olsztynie, przyjętymi Uchwałą Rady Miasta Olsztyna Nr LXI/947/23 z dnia 5 lipca 2023 roku.

Kryteria naboru wniosków

Wnioski o zawarcie umowy najmu będą ewidencjonowane według kolejności wpływu i oznaczone datą wpływu. Kompletne wnioski będą podlegały ocenie punktowej w oparciu o ustalone kryteria (przedmiotowe kryteria znajdują się na stronach 7-8 Wniosku o przydział mieszkania).
UWAGA: Żadna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego w dniu objęcia lokalu, nie może posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Olsztynie.

Kryterium dochodowe

Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego nie może przekroczyć wysokości określonej w art. 7a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 roku o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.
W tym przypadku maksymalny średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego za 2022 rok wynosi:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe – 4 396 zł;
  • dwuosobowe gospodarstwo domowe – 6 155 zł;
  • trzyosobowe gospodarstwo domowe – 8 500 zł;
  • czteroosobowe gospodarstwo domowe – 9 965 zł;

dla gospodarstw większych niż 4-osobowe maksymalna wysokość miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wyliczana jest na podstawie określonej w art. 7a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 roku o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych. Wnioskodawcy biorący udział w naborze winni wykazać posiadanie zdolności czynszowej tj. muszą udokumentować osiąganie średniomiesięcznego minimalnego dochodu przypadającego na członka gospodarstwa domowego w wysokości 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Dodatkowo  w przypadku najemcy lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy nie może on posiadać żadnych zaległości w opłatach czynszu i innych opłatach związanych z lokalem przez okres 24 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Za dochód uznaje się dochód w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.
Osoba składająca wniosek o najem jest zobowiązana do złożenia deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie w gospodarstwie domowym osiągniętym w roku 2022 oraz oświadczenia o braku tytułu prawnego do innego lokalu w Olsztynie (pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia). Spełnienie warunków do uzyskania punktów powinno być potwierdzone przez wnioskodawcę dokumentami w tym zakresie.

Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek.

Wnioskodawca nie może być wskazany do wspólnego zamieszkania we wniosku innego Wnioskodawcy.

Co decyduje o kolejności na liście

O kolejności wpisania na listę najemców zadecyduje suma liczby punktów przyznanych zgodnie z zasadami punktacji określonymi Uchwałą Rady Miasta (od najwyższej do najniższej), a w przypadku Wnioskodawców, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów o kolejności wpisu na listę najemców zadecyduje kolejność złożenia wniosku.

Po przeprowadzonej ocenie punktowej wniosków zostanie sporządzona lista najemców, szeregująca wnioski w kolejności od najwyższej do najniższej. Dodatkowo sporządzona zostanie lista rezerwowa.

Informacje dla przyszłych najemców

Umowa najmu przewiduje partycypację najemcy w kosztach budowy w wysokości 24,90% wartości lokalu. W zależności od powierzchni użytkowej mieszkania będą to kwoty w wysokości od 65 tys. zł do 115 tys. zł*.

Podpisywanie z OTBS Sp. z o.o. umów partycypacji jest planowane na początku października 2023 roku.

UWAGA: Obowiązkowa wpłata pełnego wkładu własnego tj. partycypacji w kosztach budowy o której mowa powyżej, będzie wymagana w miesiącu październiku 2023 roku.

Umowa najmu przewiduje również obowiązek wpłaty kaucji w wysokości 12 krotności miesięcznego czynszu najmu, który na dzień składnia wniosku został ustalony w wysokości 15,00 zł/m2 powierzchni użytkowej mieszkania.

Najemcy spełniający kryteria będą mogli skorzystać z dopłat do czynszu w ramach programu „Mieszkanie na start”.
„Mieszkanie na start” to program rządowy oferujący Najemcom możliwość bezzwrotnych comiesięcznych dopłat do czynszu przez okres 15 lat.

Szczegółowe informacje o Programie znajdują się na poniższej stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego:

INFORMATOR O PROGRAMIE MIESZKANIE NA START

--------
* podane kwoty partycypacji zostały określone na podstawie szacunkowego kosztu budowy i mogą ulec zmianie do dnia podpisania Umowy partycypacji